algemene verkoopvoorwaarden

Definities en toepassingsgebied

De algemene verkoopvoorwaarden voor producten, hierna te noemen “de algemene voorwaarden “, zijn van toepassing op alle bestellingen bij Nicolas le Hardÿ, Linciaux 2, 5590 Ciney, hierna te noemen “de verkoper “.

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper en de klant. De verkoper en de klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als “de partijen “.

De “klant ” is iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij de verkoper producten bestelt.

De “consument ” is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Zij sluiten in ieder geval alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper: “www.fermedelinciaux.be”, zodat de klant door het plaatsen van een bestelling bij de verkoper verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de daaraan verbonden rechten en plichten aanvaardt.

De verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen à Zij kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen, mits zij deze wijzigingen op haar website bekendmaakt. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle volgende bestellingen van product(en).

Bieden en bestellen

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het (de) product(en) dat (die) hij (zij) wenst te bestellen door te surfen op de website van de verkoper, geeft hij de gevraagde contactgegevens op, controleert hij de juistheid van de bestelling en verricht hij vervolgens de betaling van zijn bestelling.

Nadat de verkoper van de bank de bevestiging van de betaling van de bestelling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van de bestelling, met vermelding van het nummer van de bestelling, de bestelde producten en hun prijs, de onderhavige algemene voorwaarden of een link daarnaar, alsmede een indicatie van de vermoedelijke termijn waarbinnen de bestelling zal worden uitgevoerd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, met name indien de door de klant meegedeelde gegevens kennelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn of indien er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan door de verkoper, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling door de verkoper worden verworven en als schadevergoeding aan de klant worden gefactureerd.

Tarieven

De prijs van de producten is aangegeven in euro, alle taksen inbegrepen.

Elke verhoging van de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die wordt opgelegd tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering, zal automatisch aan de klant worden aangerekend.

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden afzonderlijk berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de wijze en plaats van levering en het aantal bestelde producten.

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

De eigendom van de producten gaat pas over op de klant na de afhaling of levering van de artikelen en na de volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde artikelen de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Zolang de betaling van de koopprijs niet is geschied, is het de klant verboden de artikelen in pand te geven, aan te bieden of op enigerlei wijze als waarborg te gebruiken. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze voorwerpen enige wijziging aan te brengen, ze door inlijving of bestemming in onroerend goed om te zetten, ze te verkopen of ze op enigerlei wijze van de hand te doen.

Zolang de verkoper de eigendomsrechten op de geleverde goederen heeft, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, blijft de klant verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de producten. Tijdens deze periode kan alleen de klant aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen alle risico’s te verzekeren. De klant verbindt zich er tevens toe de producten op zodanige wijze op te slaan dat zij niet met andere producten kunnen worden verward en dat zij te allen tijde als eigendom van de verkoper kunnen worden herkend.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument die bij de verkoper op afstand producten bestelt, over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de producten of de kennisgeving dat zij beschikbaar zijn op het beoogde afhaalpunt, om de verkoper zonder boete en zonder opgave van redenen mee te delen dat hij afziet van de aankoop.

Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

De consument kan zijn wens om van de aankoop af te zien kenbaar maken door middel van het herroepingsformulier dat op de website van de verkoper staat, door middel van het formulier dat met het bestelformulier wordt meegestuurd of dat beschikbaar is op de website van de S.P.F. Economie, P.M.E., Klassen moyennes et Energie: economie.fgov.be, of door middel van een ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn beslissing om van de overeenkomst af te zien kenbaar maakt.

De consument moet het (de) product(en) waarvan hij afstand heeft gedaan in perfecte staat en in de originele verpakking terugsturen.

Alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen komen uitsluitend ten laste van de consument.

De verkoper zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van de producten terugbetalen.

Een consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dat product.

Evenzo heeft de consument niet het recht het herroepingsrecht uit te oefenen wanneer een van de andere in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht bedoelde uitzonderingen van toepassing is, met name in het geval van de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.

Annulering van de bestelling

De klant die niet in aanmerking komt voor het herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige artikel van deze voorwaarden en die zijn bestelling wenst te annuleren, moet de verkoper hiervan op de hoogte brengen, die zal aangeven welke stappen moeten worden ondernomen.

Een door de klant aan de verkoper betaalde borgsom wordt niet terugbetaald. Indien geen voorschot werd betaald, kan de verkoper van de klant een annuleringsvergoeding eisen gelijk aan 30% van de prijs van de producten waarvan de bestelling door de klant werd geannuleerd.

Levering van de bestelling

De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en binden de verkoper niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan derhalve in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, opschorting van de verplichtingen van de klant of betaling van een schadevergoeding.

De bestelling wordt pas aan de klant geleverd na volledige betaling. De overdracht van eigendom en risico vindt plaats wanneer de bestelling volledig is betaald.

Beschikbaarheid

De door de verkoper te koop aangeboden producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk te verwittigen en hem de keuze te laten tussen een terugbetaling, een wijziging van de bestelling of een levering uitgesteld tot het einde van de voorraadschaarste van het (de) betrokken product(en).

Ontvangst van het bevel en de klacht

De klant is verplicht te controleren of de aan hem geleverde of op het afhaalpunt afgehaalde producten in kennelijk goede staat verkeren en overeenstemmen met de door hem bestelde producten.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het aangewezen afhaalpunt. Anders kunnen zij niet in aanmerking worden genomen en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper/leverancier de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betrokken producten.

Intellectueel eigendom

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische charters, enz. die toegankelijk zijn via de website of de catalogus van de verkoper zijn beschermd door het recht op intellectuele eigendom.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het de klant niet toegestaan het materiaal op de website of in de catalogus van de verkoper te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op het materiaal.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvat de overeengekomen prijs geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op welke grond dan ook.

Garanties

  • Wettelijke garantie voor alle klanten

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht de producten te waarborgen tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant ze niet zou hebben gekocht of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven indien hij ze had gekend.

In geval van een verborgen gebrek moet de klant binnen een korte termijn handelen, overeenkomstig artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze tussen terugzending van het product met een verborgen gebrek tegen volledige terugbetaling, of het houden ervan tegen gedeeltelijke terugbetaling.

De verkoper is niet verplicht de producten te garanderen tegen zichtbare gebreken, waarvan de klant op het moment van de aankoop kennis had kunnen of moeten nemen. Evenzo is de verkoper alleen verplicht de producten te waarborgen tegen verborgen gebreken waarvan hij op het tijdstip van de verkoop op de hoogte was en waarvoor hij de klant niet heeft gewaarschuwd.

Alleen de factuur, het ontvangstbewijs of de aankoopbon zijn geldig als garantiebewijs voor de klant ten opzichte van de verkoper. Deze documenten moeten door de cliënt worden bewaard en in hun oorspronkelijke versie worden overgelegd.

  • Aanvullende wettelijke garantie voor klanten met de status van consument

In overeenstemming met artikel 1649kwartaal van het Franse Burgerlijk Wetboek, heeft de klant die een consument is ook een wettelijke garantie van twee jaar voor alle conformiteitsgebreken die bestonden toen het product werd geleverd en die zich binnen twee jaar na levering hebben voorgedaan.

Deze garantie omvat de reparatie of vervanging van het defecte product zonder kosten voor de consument.

Indien deze herstelling of vervanging echter onmogelijk blijkt of onevenredig is voor de verkoper of ernstige overlast zou veroorzaken voor de consument, kan de consument een passende korting of terugbetaling worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen alleen tot een terugbetaling komen als de klant de defecte producten terugstuurt.

In het geval dat specifieke reserveonderdelen of accessoires die nodig zijn voor de reparatie van het product niet langer verkrijgbaar zijn bij de fabrikant, is de verkoper niet aansprakelijk voor het verlies van het gebruik van het product.

De consument is verplicht de verkoper schriftelijk van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte te brengen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, op straffe van verval van zijn recht om een vordering in te stellen.

Alleen de factuur, de kassabon of de aankoopbon zijn geldig als garantiebewijs voor de consument ten opzichte van de verkoper. Deze documenten moeten door de consument worden bewaard en in hun originele versie worden overgelegd. De garantieperiode gaat in op de datum die op deze documenten vermeld staat.

Deze garantie is niet van toepassing indien het defect te wijten is aan verkeerd gebruik, externe oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtage of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

In geval van beschadiging, diefstal of verlies van een ter reparatie aangeboden product, is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product. De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies of de reproductie van gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die ter reparatie worden overhandigd.

Verantwoordelijkheid

Generaal. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen van de verkoper uitsluitend middelen zijn en dat de verkoper slechts aansprakelijk is voor bedrog en grove nalatigheid.

Indien de klant aantoont dat er sprake is van grove nalatigheid of bedrog in hoofde van de verkoper, omvat de schade waarvan de klant vergoeding kan vorderen enkel de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan de verkoper toe te rekenen fout, met uitsluiting van elke andere schade, en mag zij in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belasting) van het bedrag dat daadwerkelijk door de klant werd betaald in uitvoering van de bestelling.

De klant erkent tevens dat de verkoper niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals winstderving, verhoogde algemene kosten, verlies van klanten, enz.

De verkoper is evenmin aansprakelijk voor onjuiste informatie die door de klant is verstrekt of voor bestellingen die door een derde in naam van de klant zijn geplaatst.

Ten slotte is het de verantwoordelijkheid van de klant om zich te informeren over eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden geheven. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant wordt geconfronteerd met een beperking of een bijkomende belasting die moet worden betaald ten gevolge van het beleid dat zijn land terzake voert.

Materialen. Indien de klant aan de verkoper een procédé of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of type oplegt, ondanks het schriftelijke en gemotiveerde voorbehoud van de verkoper, is de verkoper ontheven van elke aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door de keuze van het genoemde procédé of materiaal.

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of enig ander middel waardoor de website thans of in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. De klant erkent ook de risico’s van het opslaan en verzenden van informatie via digitale of elektronische weg.

De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de website van de verkoper (en eventuele toepassingen) of van het internet als gevolg van de voornoemde risico’s.

De klant stemt er ook mee in dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper gemaakte back-ups als bewijs kunnen worden gebruikt.

Diverse bepalingen

Overmacht of toevallige gebeurtenis. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, contractueel noch extracontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

In het bijzonder worden de volgende gebeurtenissen als overmacht of toeval beschouwd: 1) het gehele of gedeeltelijke verlies of de vernietiging van het computersysteem of de databank van de verkoper, wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten redelijke maatregelen te treffen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, al dan niet aangegeven, 8) lock-outs, 9) Blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing van het internet of het gegevensopslagsysteem, 13) een storing in het telecommunicatienetwerk, 14) verlies van connectiviteit met het internet of het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhankelijk is, 15) een handeling of beslissing van een derde, wanneer die beslissing van invloed is op de goede uitvoering van deze overeenkomst; of 16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper.

Onvoorspelbaarheid. Indien, ten gevolge van omstandigheden buiten de wil van de verkoper, de uitvoering van zijn verbintenissen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg bezwaard of bemoeilijkt wordt, verbinden de verkoper en de klant zich ertoe te goeder trouw en te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen beide partijen de beëindiging inroepen van de tussen hen bestaande contractuele relatie, zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

Beëindiging van het contract. In geval van insolvabiliteit van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs uit hoofde van eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper, heeft de verkoper het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant alle onbetaalde schulden aan de verkoper volledig heeft voldaan.

In geval van niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen, kan de verkoper de overeenkomst uitsluitend ten nadele van de klant onverwijld en zonder schadevergoeding beëindigen en in voorkomend geval met alle rechtsmiddelen schadevergoeding eisen van de klant.

Onwettigheid. De onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, lid of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) doet op generlei wijze afbreuk aan de wettigheid van een ander artikel, lid of bepaling van deze voorwaarden, noch aan het overige deel van dat artikel, lid of die bepaling, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

Titels. De in deze voorwaarden gebruikte kopjes dienen uitsluitend ter referentie en gemak. Zij doen geen afbreuk aan de betekenis of de strekking van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

Niet-ontheffing. Geen verzuim, verwaarlozing of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel krachtens deze voorwaarden uit te oefenen, zal worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil over de geldigheid, deinterpretatie, deIn geval van een geschil over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de schending van deze voorwaarden, komen de partijen overeen het geschil op te lossen.De partijen verbinden zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling vóór enige andere methode van geschillenbeslechting.

De partijen zullen derhalve in onderling overleg een bemiddelaar aanstellen die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie (Bd Simon Bolivar, 30 (WTC III) te 1000 Brussel – België) of zullen een derde belasten met de aanstelling van een bemiddelaar.
https://www.cfm-fbc.be/fr
) in onderlinge overeenstemming of een derde met deze benoeming belasten.

Zodra de bemiddelaar is benoemd, zullen de partijen, samen met debijstand van de Commissie, de modaliteiten van het bemiddelingsproces.organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces.

Beide partijen kunnen de bemiddeling te allen tijde beëindigen zonder vooruit te lopen op de uitkomst ervan.

In geval vanIndien de bemiddeling mislukt, zijn alleen de rechtbanken van de betrokken Lid-Staat bevoegd.Indien de bemiddeling mislukt, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.
Door op de knop “Accepteren” te klikken, stemt u in met het gebruik van alle cookies.