Privacybeleid

Object

Dit beleid is opgesteld door Nicolas le Hardÿ de Beaulieu, gevestigd te Linciaux, 2 – 5590 Ciney, ingeschreven als natuurlijke persoon bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer: BE 0861 909 633 (hierna “de verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd).

Het doel van dit beleid is bezoekers van de website die gehost wordt op www.fermedelinciaux.be (hierna de “Website” genoemd) te informeren over hoe gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Dit beleid maakt deel uit van de wens van de verwerkingsverantwoordelijke om transparant te handelen, in overeenstemming met zijn nationale bepalingen en met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

De verantwoordelijke voor de verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en verbindt zich er derhalve toe redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of onbevoegd gebruik.

Persoonsgegevens” worden gedefinieerd als alle persoonsgegevens betreffende de gebruiker, d.w.z. alle informatie die de gebruiker direct of indirect identificeert als een natuurlijke persoon.

Welke gegevens verzamelen wij?

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens in overeenstemming met de hieronder beschreven procedures en beginselen:

– zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), inclusief het dynamische IP-adres ;

– zijn of haar e-mailadres indien de gebruiker dit eerder heeft meegedeeld, bijvoorbeeld door berichten of vragen naar de website te sturen of door per e-mail met de controller te communiceren;

– alle informatie over de pagina’s die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd.

De voor de verwerking verantwoordelijke kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden niet-persoonlijke gegevens genoemd omdat zij niet direct of indirect een specifieke persoon identificeren. De informatie kan dus voor om het even welk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de reclame van de controller te verbeteren.

Indien niet-persoonsgebonden gegevens op zodanige wijze met persoonsgegevens worden gecombineerd dat identificatie van de betrokkenen mogelijk is, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld zolang het niet mogelijk is ze aan een bepaalde persoon te koppelen.

Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

– om de levering van de aangeboden diensten te beheren en te controleren;

– het beantwoorden van de vragen van de gebruiker ;
– om statistieken te produceren;
– om de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten te verbeteren

voorgesteld door de controleur.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan verwerkingen uitvoeren die nog niet in dit beleid zijn voorzien. In dat geval neemt zij contact op met de gebruiker alvorens zijn persoonsgegevens opnieuw te gebruiken, om hem op de hoogte te brengen van de wijzigingen en hem zo nodig de mogelijkheid te bieden dit hergebruik te weigeren.

Rechten op uw persoonsgegevens

De gebruiker kan te allen tijde kosteloos gebruik maken van zijn wettelijk recht op toegang en correctie. Het is ook mogelijk te verzoeken om correctie of verwijdering van gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of om beperking van de verwerking. Het is ook mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren en/of bij te werken.

Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de voor de verwerking verantwoordelijke zelf, zijn werknemers of andere in de Europese Unie gevestigde onderaannemers, die met de voor de verwerking verantwoordelijke samenwerken bij de verlening van diensten.

De verantwoordelijke voor de verwerking leeft de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na en ziet er in alle gevallen op toe dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, dit beleid naleven.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt de persoonsgegevens van de gebruiker bekend wanneer de wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie een dergelijke bekendmaking noodzakelijk maakt.

De voor de verwerking verantwoordelijke draagt geen persoonsgegevens over buiten de Europese Unie.

Maak gebruik van uw rechten:

Voor alle verzoeken kunt u ons een e-mail of een brief sturen (zie contactgegevens hierboven).
Het is belangrijk te vermelden welk recht u wenst uit te oefenen, de redenen voor uw verzoek, en een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart bij te voegen. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Wij hebben een maand de tijd om op uw verzoek te reageren, met een extra termijn van twee maanden als uw verzoek uitgebreid onderzoek vereist of als wij te veel verzoeken ontvangen. Het is echter mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. In dat geval zullen wij er uiteraard voor zorgen dat u een zo duidelijk mogelijk antwoord krijgt.

Vorderingen en klachten

Indien de gebruiker wenst te reageren op een van de praktijken die in dit beleid worden beschreven, is het raadzaam rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij zijn nationale toezichthoudende autoriteit, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de officiële website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item- detail.cfm?item_id=612080.

Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale rechtbanken.

Contact gegevens

Voor vragen en/of klachten in verband met dit beleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:

Per e-mail: info@fermedelinciaux.be Per post: Linciaux 2 – 5590 Ciney

Wijziging

De controleur behoudt zich het recht voor de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zullen rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden bekendgemaakt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit beleid wordt beheerst door het nationale recht van de hoofdvestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Beleid is onderworpen aan de jurisdictie van dit nationale recht.

De huidige versie van het beleid dateert van 13/01/2022.

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.
Door op de knop “Accepteren” te klikken, stemt u in met het gebruik van alle cookies.